PSRP – PSUEP

Parlament Studentów RP reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju – stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży.

Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto do zadań Parlamentu należy organizacja szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. Organizacjawspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.

W kadencji 2019-2020 przedstawicielką naszej uczelni w Radzie Studentów jest Agnieszka Kubacka.