Obwieszczenie wyborcze – 26.04.2020 – PSUEP

Obwieszczenie z dnia 26.04.2020

Działając na podstawie Art.25 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 roku poz. 1668 z późn. zm.), § 5 Załącznika nr 7 „Zasady wyboru przedstawicieli studentów do
kolegium elektorów w wyborach do Władz UEP na kadencję 2020 – 2024” do Regulaminu Samorządu
Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także §1 ust. 4 rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałania
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 roku poz. 511 z późn. zm.), Przewodniczący Parlamentu
Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zwołuje Posiedzenie Wyborcze, na którym zostanie wybranych dwoje studenckich przedstawicieli do kolegium elektorów, na dzień 30 kwietnia 2020 roku, na godzinę 16:00, które odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Chęć kandydowania należy zgłosić poprzez wysłanie podpisanego skanu „Formularza Zgłoszeniowego”,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Obwieszczenia, na adres mail: biuro.psuep@gmail.com do dnia
29 kwietnia 2020 r. do godziny 16:00.

W przypadku braku możliwości wydruku „Formularza Zgłoszeniowego”, kandydat zobowiązany jest do
wysłania uzupełnionego swoimi danymi dokumentu i przesłanie go na wyżej wskazany adres mail.
W obydwu przypadkach kandydat jest zobowiązany do dostarczenia wydrukowanego i podpisania
„Formularza Zgłoszeniowego” niezwłocznie po wznowieniu nauczania stacjonarnego na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu do biura Parlamentu Studenckiego zlokalizowanego w pomieszczeniu 024 w
budynku B pod adresem: al. Niepodległości 10 (61-875 Poznań),

Wykaz wymagań, które musi spełnić kandydat został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego
Obwieszczenia

 

 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEP

Marcin Pioch

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz zgłoszeniowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wymogi dla kandydatów